Innspill til en fremtidsrettet utviklingspolitikk

Publisert:

Oslosenteret håper den nye stortingsmeldingen tydelig vil løfte frem den avgjørende betydningen godt styresett og utvikling av sterke institusjoner, inkludert kvinners reelle deltakelse, har for demokratisk, sosial, og økonomisk utvikling i land i sør.

Innspill fra Oslosenteret til arbeidet med Stortingsmelding om en fremtidsrettet utviklingspolitikk i lys av bærekraftsmålene.

Et demokratisk samfunn med sterke institusjoner er en forutsetning for sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. Det er også en forutsetning  for å bevare fred i et samfunn. Oslosenteret jobber med å styrke demokratiske politiske institusjoner og prosesser i i land som Kenya, Somalia og Nepal. Dette gjøres ved å arbeide med politiske partier, parlamenter, regjeringer, inkludert koalisjonsregjeringer, komiteer i parlamenter, utvikling av ny lovgivning, inkludert grunnlovgivning, valgkommisjoner, departementer og direktorater, ulike uavhengige kommisjoner, samt det sivile samfunn.

For å sikre langsiktig utvikling basert på landets egne finansielle, natur- og menneskelige ressurser er styresett fundamental viktig. Mye av de problemene man ser i utviklingsland er nettopp basert på mangel av godt styresett, som ofte vises gjennom: korrupsjon, ulikheter i fordeling av goder fra staten, mangelfulle tjenester fra staten spesielt til den fattige delen av befolkningen og mangel på representative institusjoner, inkludert politiske partier, parliament og regjering.

Et arbeid med å sikre godt styresett som vil sette landets myndigheter i stand til å skape utvikling må være en sentral del av Norges utviklingspolitikk. Arbeidet med godt styresett må gå hånd i hånd med annet utviklingsarbeid, være seg humanitær bistand eller bistand til spesifikke sektorer i landet.

Gjennom rådgivning, erfaringsutveksling, kompetansebygging og fasilitering av dialog med og mellom representanter fra lokale og nasjonale regjeringer, sivilsamfunn, inkludert politiske partier, kan Oslosenteret eller liknende organisasjoner være tilretteleggere for at tillit kan skapes, og fasilitere for at slike prosesser kan finne sted. Vi kan tilrettelegge for slike prosesser fordi vi er ‘non-biased’ og partene har tillit til oss. Men dette arbeidet kan ikke gjøres uten en dyp kontekstforståelse av det landet vi engasjerer oss i, hvor lokalt eierskap til endringsprosessene som settes i gang er av avgjørende betydning.

Det er viktig at Norge må finne samarbeidspartnere som kan bidra og bidrar med arbeid som en stat ikke kan/eller har vanskelig for å gjøre uten assistanse utenfra. Det er mange aktører som kan bidra her,  spesielt organisasjoner som jobber med sentrale aktører innenfor godt styrerett, som vi gjør.

Derfor mener Oslosenteret at den nye stortingsmeldingen må vektlegge bærekraftmål nummer 16 (‘peace, justice and strong institutions’) i tilstrekkelig grad. Måloppnåelsen av bærekraftmål 16.6, «å utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer», vil være en  forutsetning for å nå mange av de andre bærekraftsmålene. Oslosenteret jobber nettopp holistisk med å utvikle politiske institusjoner og juridiske rammeverk som kan legge grunnlag for utviklingen av sterke, uavhengige institusjoner som kan fremme sosial og økonomisk utvikling på områder som mange av de andre bærekraftsmålene dekker.

Likestilling og kvinners deltakelse ser vi på som tematikk som må gjennomsyre alle aspekter av meldingen, og arbeidet med å nå samtlige bærekraftsmål. I tillegg til en mainstreaming av likestilling og kvinners deltakelse, må kjønn og likestilling gis en ekstra oppmerksomhet i form av utvikling av egne program for å sikre kvinners deltakelse og relevant involvering både i den offentlige og den private sfære. Dette er fremdeles nødvendig da vi, i en global sammenheng, har lang vei igjen for å sikre reelle like rettigheter og lik deltakelse på tvers av kjønn.

Et eksempel på hvordan bærekraftsmål nummer 16 kan fungere som en forutsetning for tilretteleggelse for å nå mange andre bærekraftsmål, kan ses i vårt arbeid i Somalia hvor Oslosenteret har bistått med å bygge demokratiske institusjoner og bringe tilbake flerpartisystemet som eksisterte på 60-tallet, og på den måten legge grunnlaget for på nytt å utvikle demokrati i landet.

I en evaluering av vårt Kenya- og Somalia-program, skrev Transtec følgende om vår approach i demokratibygging:

“..this review demonstrates that that the Oslo Center is not only a key actor but that it provides exceptional value. It is small and has a distinct approach and focus and yet it achieves a great deal. This can be largely attributed to the Oslo Center’s approach. This combines facilitated and informed dialogue with those involved in the development of democratic processes, direct technical advice and support on developing key processes, including democratic mechanisms and legislation, direct support of local technical staff who can provide the backbone for sustained democratic processes, and capacity development activities’.[1] 

Vi håper derfor den nye stortingsmeldingen tydelig vil løfte frem den avgjørende betydningen godt styresett og utvikling av sterke institusjoner, inkludert kvinners reelle deltakelse,  har for demokratisk, sosial, og økonomisk utvikling i land i sør.


[1]
Review: Oslo Center Joint Kenya & Somalia Programs, Report, Transtec, 2014, page 4.

 

 

Gå tilbake til liste